Left to Right – Nakul Bhonsle,Karthik Chandrasekaran,Akshar Halgali